ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa,
tel. +48 22 57 20 651
biuro@synergia-wum.pl
www.synergia-wum.pl

Spółka SYNERGIA-WUM Sp. z o.o. została utworzona w 2012 r., jako spółka dedykowana do komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Podstawowymi przedmiotami działalności gospodarczej Spółki jest działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii i pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych oraz działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka jest beneficjentem i stroną umowy zawartej z NCBR w dniu 24.10.2013 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „SPIN-TECH, jako spółka celowa WUM.

Obecna działalność Spółki jest działalnością dedykowaną do celów komercjalizacji wyników prac B+R powstałych na WUM i polega na prowadzeniu czynności przygotowujących te wyniki do wdrożenia. W tym wypadku Spółka wykonuje analizy możliwych zastosowań wyników badań w praktyce, dla celów określenia strategii ochrony prawnopatentowej i komercjalizacji.

Głównym zadaniem Spółki jest tworzenie spółek typu spin-off, spin-out, na bazie technologii oraz z udziałem pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w portfolio są dwie spółki typu spin-out).

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami